• مشاوره مالی و اقتصادی خانواده
  ....
  محتوای مشاوره و آموزش در زمینه ارتقای سواد مالی و مدیریت پول خانواده


  ....

  محتوای مشاوره و آموزش در زمینه کسب درآمد و مدیریت پول به کودکان 4 تا 8 سال

   

   

   

   

  ....

  محتوای مشاوره و آموزش شغلی و افزایش درآمد خانوار

   

   

   

   

  ...

  محتوای مشاوره و آموزش بازارهای سرمایه گذاری

   

   

   

   

  ...

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی