• 5

    5

     

    بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تغییرات، خود تغییرات نیستند بلکه عمل کردن با منطق دیروز است.

    دیدگاه کاربران
    هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی