• 4

    4

     

    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.

    دیدگاه کاربران
    هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی