• 2

  2

   

   

  هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود.

  دیدگاه کاربران
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی